Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Wacław Depo zaprasza do udziału w uroczystości rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej

Arcybiskup Wacław Depo wystosował list pasterski z racji zbliżającego się nawiedzenia – peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji częstochowskiej.

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

                                                                      Maryja – nasze ocalenie

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na IV Niedzielę Wielkiego Postu 2024 r.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym!

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy nasze wielkopostne spotkania z Bogiem, które – bardziej niż kiedykolwiek – dają nam szansę przeżycia prawdy, że łaską Chrystusa jesteśmy zbawieni przez wiarę (por. Ef 2,8). W tym roku Wielki Post łączy się w naszych wspólnotach z bezpośrednim przygotowaniem do Peregrynacji Obrazu

Matki Bożej Jasnogórskiej, którą przeżywać będziemy pod hasłem: „Maryjo! Ocal miłość i życie naszych rodzin”. Są dwie zasadnicze drogi realizacji tego celu: potrzeba Bożej łaski przez wstawiennictwo Maryi, która została nam dana jako „pomoc i obrona” naszego Narodu, a także naszego ludzkiego wysiłku, aby otworzyć swoje serca na ten dar.

1. Ze źródeł biblijnych

Teksty biblijne IV Niedzieli Wielkiego Postu ukazują wyraźnie, że przedziwna historia współpracy i przymierza Boga z człowiekiem naznaczona jest niezmierzoną litością Boga, a zarazem ludzką niewiernością. Jak przypomina Druga Księga Kronik, umiłowany i wybrany przez Boga naród, począwszy od namiestników i kapłanów, zaczął wręcz urągać Bogu, mnożąc nieprawości i naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich (por. 2 Krn 36,14). Gdy mieszkańcy Jerozolimy szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, odezwał się słuszny gniew Boga, który zesłał bolesną karę. W VI w. przed Chrystusem Nabuchodonozor zdobył Święte Miasto i zniszczył jego świątynię oraz uprowadził mieszkańców do niewoli babilońskiej.

Reklama

Bóg jednak w swej niezmierzonej miłości pozostał wierny swoim obietnicom.

Nie tylko po okresie niewoli pozwolił powrócić reszcie Izraela i odbudować świątynię w Jerozolimie, ale w „pełni czasu” dał nam wszystkim swojego Syna jako Zbawiciela. Św. Jan Ewangelista podkreśla: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,17). Odrzucając zatem Chrystusa, a w Nim ofiarowane Boże miłosierdzie, człowiek sam wchodzi w przepaść potępienia. To nie Bóg potępia, to człowiek wybiera życie poza Bogiem. Dlatego patrzmy nieustannie na krzyż, abyśmy coraz lepiej poznawali Boga bogatego w miłosierdzie, który razem z Chrystusem pragnie przywrócić ludzi do życia Bożego (por. Ef 2,4-5). Zbliżmy się do światła Ewangelii, abyśmy mogli poznać, czy nasze uczynki są miłe Bogu.

2. Nawiedzenie w świetle miłosierdzia Bożego

Drugą Peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji uroczyście rozpoczniemy od parafii Nawiedzenia NMP w Wieluniu, podobnie jak było to w 1979 r. podczas pierwszego Nawiedzenia. Uroczysta Msza św. inaugurująca Peregrynację będzie sprawowana na pl. Legionów w centrum miasta. Wymowna jest zarówno data, jak i miejsce, początku nawiedzenia przez Maryję naszej archidiecezji w znaku Jasnogórskiej Ikony. 6 kwietnia br. to pierwsza sobota miesiąca, a zarazem wigilia święta Miłosierdzia Bożego. Centralny plac natomiast mieści się w bezpośredniej bliskości ruin kościoła św. Michała Archanioła, dawnej kolegiaty wieluńskiej.

Pierwsza sobota miesiąca przypomina nam o orędziu fatimskim, do którego trzeba nieustanie powracać i podejmować je wciąż na nowo zgodnie ze znakami czasu. Maryja w Fatimie przestrzegała przed „bezbożną propagandą” i zapowiadała, że jeśli ludzie się nie nawrócą, przyjdzie druga gorsza wojna światowa. To jednak niestety nastąpiło, a pierwsze bomby spadły na śpiące miasto Wieluń, zabijając mieszkańców i niszcząc zabudowania. Ruiny kolegiaty wieluńskiej są najpierw tego dowodem, ale też i ostrzeżeniem na przyszłość. Może warto przy okazji rozpoczęcia peregrynacji spojrzeć na pozostałości zburzonej świątyni i zapytać, w jakim kierunku jako Naród dziś zmierzamy. Czy nie dajemy się owładnąć jakiejś bezbożnej propagandzie, przyjmując myślenie, styl życia i prawa charakterystyczne dla pogańskiego świata?

Reklama

Papież Benedykt XVI przybywając do Polski z apostolską pielgrzymką, prosił nas, byśmy mocno trwali w wierze. Podczas jednej z audiencji w Rzymie mówił do Polaków, wskazując na św. Jana Pawła II: „Niech świadectwo jego życia, nauczanie i umiłowanie Ojczyzny będą waszym szczególnym dziedzictwem. Umocnieni jego wstawiennictwem z nieba pozostańcie wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii”.

Św. Jan Paweł II powrócił do domu Ojca w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, która także w tamtym pamiętnym 2005 r. przypadała w pierwszą sobotę miesiąca. Jest to dla nas wymownym znakiem Bożej Opatrzności. W homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej s. Faustyny Kowalskiej przypomniał słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, a spisane przez sekretarkę Bożego Miłosierdzia: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300). Patrząc zaś w przyszłość, papież pytał: „Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat s. Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu”.

Reklama

Niech zatem blask miłosierdzia Boga rozświetla ścieżki naszej peregrynacji na wszystkich etapach jej realizacji, a szczególnie w trakcie misji świętych i Doby Nawiedzenia.

3. Nasze zadania

W Kościele w Polsce przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Słowa te przypominają nam o tym, że Kościół ma coraz bardziej stawać się prawdziwą wspólnotą życia i działania oraz, że wszyscy bez wyjątku ochrzczeni i bierzmowani z woli samego Chrystusa są wezwani do budowania tej wspólnoty wiary i mają w niej do spełnienia ważne zadania. Dlatego nawiedzenie nie ma być tylko jakimś jednorazowym zrywem pełnym uczuć i wzniosłych obietnic, ale spotkaniem z Maryją, które zaowocuje wzrostem wierności Bogu w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła.

Niewątpliwie pierwszym zadaniem dla każdego z nas jest osobista i wspólnotowa modlitwa o błogosławione owoce naszych misji świętych przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej w parafiach naszej archidiecezji. Dzisiaj, po doświadczeniu restrykcji pandemii, kiedy byliśmy pozbawieni możliwości fizycznej obecności w naszych świątyniach, lepiej uświadamiamy sobie, że nie zbudujemy żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeśli nie będzie ona zakorzeniona w przeżyciu sakramentu pojednania i celebracji Eucharystii. Być może zdobyte doświadczenie pozwoli nam podczas peregrynacji odkryć głębiej wartość Komunii św. jednoczącej wszystkich członków Kościoła.

Wyrazem jedności i znakiem pragnienia, by nasze parafie, poszczególne grupy, ruchy i stowarzyszenia, jak i cały Kościół częstochowski stawał się coraz bardziej wspólnotą życia i działania, będzie nasz udział w uroczystości rozpoczęcia Nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej w Wieluniu 6 kwietnia 2024 r. W tym dniu o godz. 10.30 przywitamy Obraz przy Bramie Kaliskiej i procesyjnie udamy się na miejsce liturgii, czyli pl. Legionów, gdzie już od godz. 10.00 będzie trwać modlitewne oczekiwanie. Następnie o godz. 11.00 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia z udziałem biskupów z całej Polski.

Reklama

Z serca zapraszam wszystkich wiernych naszej archidiecezji, zakony i duchowieństwo do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Proszę księży proboszczów i księży dziekanów o taką koordynację wyjazdu do Wielunia, by każda parafia była tam reprezentowana. Dziękując członkom parafialnych rad duszpasterskich, którzy tak licznie wzięli udział w swoim dniu skupienia na Jasnej Górze, wyrażam nadzieję, że nie zabraknie ich także na inauguracji Nawiedzenia. Swoje zaproszenie kieruję szczególnie do wiernych należących do Kół Różańcowych i wszystkich grup, wspólnot i stowarzyszeń maryjnych. Niech wszyscy, którzy kochają Maryję staną przy Jej boku już na początku Peregrynacji i będą Jej gorliwymi pomocnikami, gdy nawiedzać będzie nasze wspólnoty parafialne.

Wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

(-) + Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 4 marca 2024 r.

2024-03-08 14:13

Ocena: +3 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy człowiek w Chrystusie

To hasło piątej debaty z cyklu Raport Jasnogórski 2016, która odbyła się 24 stycznia br. na Jasnej Górze w Sali Rycerskiej. Cykliczne dysputy mają jak najlepiej przygotować Polaków do przeżycia 1050. rocznicy chrztu przez refleksję nad przesłaniem Jasnogórskich Ślubów Narodu z roku 1956.

Podczas tej odsłony Raportu Jasnogórskiego 2016 - „Nowy człowiek w Chrystusie” - dyskutantami byli: abp Wacław Depo - metropolita częstochowski oraz przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski; s. Anna Bałchan - siostra Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej oraz działaczka społeczna, która zajmuje się pomocą kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji, a także ich rodzinom; Marek Kamiński - polarnik i podróżnik, zdobywca obu biegunów Ziemi, autor książek, wykładowca, założyciel fundacji koordynującej programy edukacyjne i pomagającej osobom niepełnosprawnym, który przeszedł historyczną Drogą św. Jakuba z Kaliningradu do Santiago de Compostela w Hiszpanii w ciągu 119 dni, pokonując 4130 km; Michał Lorenc - jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej, który napisał muzykę do ponad 175 filmów, seriali telewizyjnych, filmów dokumentalnych oraz spektakli teatralnych i jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody Totus 2011 w dziedzinie propagowania kultury chrześcijańskiej; prof. Adam Regiewicz - dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Teorii Literatury i kierownik Pracowni Komparatystyki Kulturowej. Debacie przewodniczył Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta. Nim jednak do niej doszło, wcześniej w Kaplicy Cudownego Obraz została odprawiona koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego, generała Zakonu Paulinów. Na początku Eucharystii O. Mariusz Tabulski, definitor generalny Ojców Paulinów, powitał zebranych, przypominając idee Jasnogórskiej Nowenny przed zawierzeniem Ojczyzny 3 maja br. podczas jubileuszowych uroczystości rocznicy chrztu Polski, jakie będą wtedy miały miejsce na Jasnej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Prof. Bralczyk: dajmy językowi się rozwijać, ale nie głośmy chwały feminatywów

2024-07-21 10:10

[ TEMATY ]

język polski

Adam Koprowski

Prof. Jerzy Bralczyk

Prof. Jerzy Bralczyk

Dajmy językowi się rozwijać, ale nie głośmy chwały feminatywów, bo przecież nie na tym polega nasz stosunek do płci – powiedział PAP prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca.

PAP: Dzień dobry, panie profesorze. A może powinnam raczej powiedzieć dobry wieczór?

CZYTAJ DALEJ

Historyczna decyzja Watykanu

2024-07-20 22:16

[ TEMATY ]

objawienia

pl.wikipedia.org

Pierina Gilli i Matka Boża jako „Mistyczna Róża – Fontanelle”

Pierina Gilli i Matka Boża jako „Mistyczna Róża – Fontanelle”

W Fontanelle di Montichiari można doświadczyć autentycznej pobożności maryjnej związanej z duchowym doświadczeniem Pieriny Gilli. Dla sanktuarium maryjnego w Fontanelle di Montichiari i dla diecezji Brescia to historyczny moment - zakończenie procesu, który rozpoczął się ponad dwadzieścia lat temu.

Bp Pierantonio Tremolada, biskup Brescii, 8 lipca wydał dekret w następstwie pisma Dykasterii ds. Nauki Wiary, podpisanego przez kardynała prefekta Fernándeza i kontrasygnowanego przez Papieża Franciszka. Dekret bpa Tremolady stwierdza „nihil obstat”, nic przeciwnego, czyli maksymalne możliwe uznanie objawień i zjawisk nadprzyrodzonych, w oparciu o kryteria ustalone w nowych przepisach Dykasterii Watykańskiej. W tym przypadku chodzi o domniemane objawienia Pieriny Gilli (1911-1991).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję